NUMMERIEKE MODELLEN


De numerieke modellering van hydrodynamische processen heeft de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt en is inmiddels een belangrijk instrument in kust- en water waterbouwkundige projekten. HM heeft de ontwikkeling van numerieke modellen nauw gevolgd en is betrokken geweest bij een groot aantal numerieke modelstudies van hydrodynamische en kustgerelateerde processen. Er zijn ook numerieke studies verricht op het gebied van waterkwaliteit, olielozingen en het verwijderen van verontreinigde baggerspecie.

Door middel van numerieke modellen wordt het voorspellen en bestuderen van de hydrodynamica (getijden, stromingen en golven), sedimenttransportprocessen (zand en modder), de evolutie van de kustlijn, de verspreiding van sediment door bagger- en andere milieuaspecten mogelijk genaakt;

Bovendien kunnen met behulp van numerieke modellen kust- and waterbouwkundige projecten worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door het bestuderen van de lay-out en de locatie van de pieren, golfbrekers en andere constructies.